Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Nieuws · LOCA


Resultanten Landelijke Enquête 2015 - Begeleiding en beoordeling van coassistenten

Door Fleurine Rasenberg op 19 November 2015 · Reageer

Landelijke Enquête - Begeleiding en beoordeling van coassistenten

Jaarlijks houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten van Nederland. Met de enquête van dit jaar heeft het LOCA inzicht proberen te krijgen in de totstandkoming van de beoordeling van coassistenten en hebben we ook jullie beoordelaars gepeild. Met de enquete hebben we uiteidenlijk aanbevelingen gevormd hoe de beoordeling van coassistenten landelijk verbeterd kan worden. Input vanuit jouw ervaring als coassistant was daarbij essentieel, nogmaals bedankt! De resultaten zijn ondertussen gepresenteerd op nationale onderwijsgerichte congressen gepresenteerd en aan de decanen van de medische faculteiten. Mocht je nog ideeen hebben hoe wij onze enquete kunnen verspreiden of interesse hebben in een presentatie in de vakgroep/universiteit, neem contact op info@loca.nu

Lees de bijlagen en zie wat de resultaten zijn van onze enquete en jouw input!!

Bijlage: Begeleiding en beoordeling van coassistenten artikel.pdf (474 KB)

Bijlage: poster nvmo.pdf (320 KB)


Resultaten LOCA enquête 2013 gepubliceerd

Door Steven Immenga op 16 February 2014 · Reageer

Na lang wachten is het dan eindelijk zo ver! De resultaten van de landelijke LOCA enquête 2013 over kostenbewustzijn zijn gepubliceerd.

Sinds 2000 zijn de kosten van de gezondheidszorg meer dan verdubbeld (1). Hierom wordt vanuit politiek Den Haag steeds meer gekeken naar de verdeling van financiele middelen binnen de gezondheidszorg.
Het onderzoek van het LOCA richtte zich op het in kaart brengen van de kennis van co-assistenten over dit onderwerp. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot het inzicht van co-assistenten in de kosten van de gezondheidszorg en specifieker: de kosten van verschillende onderzoeken. Deze resultaten impliceren dat het huidig onderwijs over kosten in de gezondheidszorg kritisch moet worden bekeken.

De resultaten van de enquête zijn gepubliceerd in Medisch Contact. Hieronder het artikel:

Bijlage: LOCAEnquete.pdf (507 KB)


1. RIVM - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Zorgbalans: Totale zorguitgaven

 


LOCA voorzitter over de situatie in Tuitjenhorn

Door Steven Immenga op 12 December 2013 · Reageer

Jeán-Paul Posthuma, voorzitter van het LOCA, werd onlangs geïnterviewd in verband met de co-assistente uit het Amsterdamse AMC, wier melding bij haar opleiders leidde tot het doktersdrama in Tuitjenhorn. Is deze zaak en de manier waarop de co-assistente reageerde symbolisch voor de huidige aankomend artsen? En is er genoeg aandacht voor feedback danwel een kritische blik binnen de opleiding? Deze en andere vragen kwamen in het artikel in de Trouw van vrijdag 29 november aan bod. Lees hier het volledige artikel 'Als je ergens twijfel over hebt, leren wij wel dat te bespreken.'

Bijlage: Artikel Trouw - deel 1.pdf (1 MB)

Bijlage: Artikel Trouw - deel 2.pdf (258 KB)


Werkdruk, diensten, mentale ondersteuning en burn-outs bij co-assistenten

Door Steven Immenga op 24 October 2013 · Reageer

Uit een recent onderzoek van het KNMG-sp blijkt dat een kwart van de co-assistenten ernstige vermoeidheidsklachten heeft en 41 procent van deze co-assistenten de werkdruk als zwaar tot erg zwaar ervaart. In dit artikel wordt het onderzoek van het KNMG studentenplatform (KNMG-sp) toegelicht. Daarnaast worden twee inventarisaties van het LOCA met betrekking tot de werkdruk besproken. Deze inventarisaties uit 2012 en 2013 gaan over het mentale vangnet en de werktijden en dienstcompensatie tijdens de opleiding.

Het LOCA behartigt de belangen van de momenteel 8500 geneeskundestudenten die momenteel in de kliniek coschappen lopen. Daarbij streeft het LOCA naar een veilige leeromgeving waarin de toekomstige arts goed opgeleid wordt. Het LOCA was dan ook zeer verbaast over de recente cijfers van het onderzoek van de KNMG-sp. Het onderzoek (1) werd eind 2011 gestart door middel van een digitale enquête. In deze enquête werden 1205 co-assistenten onder meer gevraagd naar de werkdruk tijdens de studie en het voorkomen van burn-outgerelateerde klachten. Uit een eerder onderzoek van het KNMG-SP (2)  uit 2007 bleek dat 30% van de ondervraagde co-assistenten de emotionele steun die wordt aangeboden door de faculteit onvoldoende vindt. Dit terwijl op de faculteiten zelf het idee heerst dat men goed bereikbaar is voor problemen van studenten en dat voldoende ondersteuning wordt geboden. In het nieuwe onderzoek gaf ruim een kwart aan onvoldoende emotionele steun en begeleiding te ontvangen van vertrouwenspersonen, opleiders en docenten tijdens de coschappen. Het LOCA was verbaasd over deze recente cijfers, omdat dergelijke cijfers en problematiek niet eerder in zodanige vorm bij de organisatie danwel haar achterban bekend was. Een verklaring hiervoor is dat co-assistenten eerder naar directe naasten zouden gaan. Zo blijkt ook uit het recente KNMG-sp onderzoek waarbij 84% van de co-assistenten met burn-outverschijnselen eerst naar familieleden of vrienden zou gaan. Slechts 2 procent zou daarvoor in eerste instantie de daarvoor door de universiteiten aangewezen vertrouwenspersonen benaderen. Daarnaast blijkt dat van alle ondervraagde co-assistenten 26 procent de coschappen niet meer ziet zitten. Opvallend was dat de voornaamste reden hiervoor (32%) is de angst om persoonlijk te falen, gevolgd door een te hoge werkdruk (31%).

Inmiddels is de werkdruk onder co-assistenten landelijk opgepakt door de politiek. PVV-Kamerlid Reinette Klever heeft enkele weken geleden kamervragen gesteld. De antwoorden op deze vragen liggen nu bij het ministerie van VWS en OCW en worden dit najaar besproken. Het LOCA zal zich actief inzetten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelen en zo haar achterban up-to-date te houden.

In 2012 heeft het LOCA bestuur met behulp van de co-raden de acht faculteiten geïnventariseerd naar het mentale vangnet (3) voor co-assistenten in Nederland. Hieruit bleek dat op iedere faculteit de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een hulporgaan voor mentale ondersteuning, in de vorm van studieadviseur, vertrouwenspersoon, studentenpsycholoog danwel co-raad. Vorig jaar had een aantal faculteiten (een) vast(e) moment(en) in de masterfase geïmplementeerd waarbij co-assistenten mentale ondersteuning kunnen ontvangen, waaronder het RUMC, VuMC, UMCU, EMC en UMCG. Inmiddels is in het AMC de masterfase gestart en wordt er nu op zes van de acht faculteiten mentale/psychische ondersteuning op een vast moment in de opleiding aangeboden. Het LOCA vermoedt dat hiermee de drempel om hulp te vragen verlaagd wordt, met positieve gevolgen zoals eerdere opsporing van problemen en hiermee ook het eerder starten van hulp. Daarnaast vindt het LOCA het belangrijk dat in ieder geval voor de start van de coschappen bekend is waar de co-assistent terecht kan met problemen van zowel persoonlijke als coschapgerelateerde aard.

In 2013 is door het LOCA middels een inventarisatie gekeken naar de werktijden, het aantal diensten tijdens de co-schappen en of er sprake is van adequate dienstcompensatie (4), (volgens de faculteitspecifieke regels ) bij de co-assistenten van de acht faculteiten in Nederland. Het blijkt dat de bestuurscommissie Onderzoek & Onderwijs (O&O) hiervoor een landelijke richtlijn voor heeft opgesteld. Deze bestuurscommissie O&O is een onderdeel van de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en bestaat o.a. uit de decanen van de acht UMC’s. In de ‘Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van co- assistenten’ (5) van de O&O staat dat iedere faculteit een regeling heeft betreffende de positie van de co-assistent waar de bepalingen betreffende de werktijden van de co-assistent worden beschreven. Volgens de richtlijn is de maximaal gevraagde actieve inzet van een co-assistent 46 uur per week, inclusief onderwijscontacturen, begeleiding en zelfstudie, waarbij sprake is van een gemiddelde over alle weken van het co-schap. Dat is hoger dan bij andere masteropleidingen, omdat het opleiden van een goede arts een hogere tijdsinvestering vraagt. Echter is dit aantal uren volgens het LOCA in de praktijk doorgaans meer dan 46 uur per week. Wat betreft diensten kan een co-assistent niet verplicht worden tot een aanwezigheidsdienst van meer dan 24 uur. Bij een aanwezigheidsdienst met een duur van meer dan 14 uur tot maximaal 24 uur volgt ter compensatie een periode van 24 uur. Tot slot geeft deze richtlijn aan dat een co-assistent niet verplicht kan worden van meer dan één aanwezigheidsdienst, langer dan 14 uur per week. Het LOCA twijfelde echter aan het feit of er daadwerkelijk aan deze richtlijnen wordt voldaan. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat er niet altijd correct met de richtlijnen wordt omgegaan en het LOCA wil daarom aandacht vragen voor een strengere naleving van de geldende richtlijnen en zich hiervoor actief inzetten.

Terugkomend op de werkdruk en de mogelijke schadelijke gevolgen voor co-assistenten is het LOCA van mening dat de uitkomst van het onderzoek van het KNMG-sp een duidelijk signaal behelst en serieus genomen moet worden. Het LOCA pleit daarom allereerst voor meer onderzoek naar de werkdruk van co-assistenten om zo een beter beeld te krijgen van de situatie. Momenteel liggen er kamervragen namens de PVV bij het ministerie van VWS en OCW. Daarmee lijkt het laatste nog niet gezegd over dit onderwerp en het LOCA zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen en de co-assistenten informeren door middel van berichten op de website, nieuwsbrief en Facebook Wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor de LOCA nieuwsbrief:

 

Bronnen:

1) ‘Veel burn-out onder geneeskundestudenten’ - Henri Boersma, Maartje Conijn, KNMG-SP. Medisch Contact, Nr. 40 – 3 oktober 2013. http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/137292/veel-burnout-onder-geneeskundestudenten.htm

2) ‘Burn-out onder co’s’ – Maarten Anderegg, KNMG. Arts in Spe, Nr.4 – 01 november 2007. http://artsinspe.artsennet.nl/tijdschriftartikel/Burnout-onder-cos-1.htm

3) LOCA, 2012: Inventarisatie #5 – “Mentaal vangnet voor coassistenten”.

4) LOCA, 2013: Inventarisatie #2 – “Dienstcompensatie”.

5) Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), 2009 – “Richtlijnen voor de regeling van de positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk”. NFU - Richtlijnen voor de Regeling Positie Studenten Geneeskunde in de Klinische Praktijk.pdf (66 KB)


Geef co’s geen stagevergoeding

Door Steven Immenga op 21 October 2013 · Reageer

Zo luidde de titel van een opiniestuk in de studenten Arts en Auto van vorige maand. De auteur, zelf ook co-assistent, vraagt aandacht voor de keerzijde van de medaille in de discussie om stagevergoeding voor co-assistenten. Als hoofdargument geeft hij aan dat iemand die geld kost ook rendement moet leveren. De verhouding tussen het ziekenhuis en de betaalde co-assistent zou veranderen van een student-docent naar een werkgever-werknemer verhouding. Hij beargumenteert dat deze verandering een negatief gevolg zou kunnen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Het LOCA juicht dit soort opiniestukken toe, waarmee nuance wordt aangebracht in de discussie over stagevergoeding, maar is het niet volledig met de schrijver eens. Het LOCA is van mening dat het toekennen van stagevergoeding niet gepaard hoeft te gaan met vermindering van de kwaliteit van de opleiding.


Het is waar dat het doel van de co-schappen is om kennis op te doen, niet om productie te leveren. Het zou dus onterecht zijn om hiervoor een salaris te krijgen. Een stagevergoeding van 250 euro/maand – zoals eerder voorgesteld door de voorzitter van het KNMG-SP – moet men echter niet als salaris beschouwen. Uitgaande van een 46-uur durende werkweek komt dit neer op ongeveer 1,35 euro/uur, nauwelijks een bedrag waar men een werkgever-werknemer verhouding aan op kan hangen.


Bovendien zou de relatie student-docent ongeschonden blijven als financiering van de stagevergoeding van buitenaf zou komen. In 2007 heeft het ministerie van VWS een fonds in het leven geroepen voor de subsidiering van stages in de gezondheidszorg waaronder o.a. voor leerling-verpleegkundigen. De ongelijke behandeling van stagiaires in de gezondheidszorg riep eerder dit jaar al verontwaardiging op bij het KNMG-SP.

 

Productie draaien in het ziekenhuis is niet het primaire doel van de coschappen, maar dat neemt niet weg dat co-assistenten, tot op zekere hoogte, wel productie leveren. Ze assisteren bij operaties, statussen nieuwe patiënten, en helpen op afdelingen. Enige vergoeding zou niet onterecht zijn.


Door de lange opleiding moet de geneeskundestudent al meer lenen en meer schulden maken tijdens zijn studie in vergelijking met overige studenten. Daarnaast draait de geneeskundestudent vanaf zijn vierde jaar, als coassistent, meer dan een volledige werkweek. Er zijn daarom minimale mogelijkheden tot het bijverdienen met bijbaantjes. Met de plannen voor de afschaffing van de basisbeurs boven het hoofd wordt het financiële vooruitzicht voor de co-assistent steeds somberder.


De discussie over stagevergoedingen speelt al sinds jaar en dag. De aard van dit vraagstuk ligt gevoelig aangezien de gevolgen van het toekennen van financiële compensatie aan co-assistenten niet volledig te overzien zijn. De angst dat een eventuele tegemoetkoming inbreuk doet op de kwaliteit van het onderwijs is bij velen aanwezig. Het LOCA is echter van mening dat, door middel van gedegen overleg (over o.a. de herkomst en de hoogte van de vergoeding), het implementeren van een stagevergoeding niet hoeft te leiden tot vermindering van de kwaliteit van het onderwijs. Het LOCA staat volledig achter de werknemersorganisaties. In 2014 zullen zij, tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe CAO-ziekenhuizen, opnieuw pleiten voor stagevergoeding voor co-assistenten.


Heb jij hierover een uitgesproken mening? Stuur je reactie naar info@loca.nu en we plaatsen hem onder dit artikel op de website.


Inventarisatie 5: farmacotherapie en wetenschappelijke vorming

Door Steven Immenga op 20 October 2013 · Reageer

Het LOCA inventariseerde hoe onderwijs in farmacotherapie en wetenschappelijk onderwijs is geregeld per faculteit. Er waren grote verschillen tussen de UMC wat betreft het onderwijs in Farmacotherapie, zowel in de bachelor- als de masterfase. De meerderheid van de faculteitvertegenwoordigers geeft aan dat er behoefte is aan beter onderwijs. Over een landelijke farmacotherapie eindtoets was men over het algemeen positief. Ook de wetenschappelijke vorming tijdens de opleiding laat grote variatie zien, op 4 faculteiten wordt hier geen onderwijs over gegeven in de masterfase terwijl er wel een wetenschappelijke stage doorlopen dient te worden. Meer weten over wetenschappelijke vorming per faculteit of farmacotherapie tijdens de opleiding? Lees dan het volledige artikel: Inventarisatie_2013_ 5.pdf (519 KB)


Inventarisatie 4: klachten en seksuele intimidatie

Door Steven Immenga op 20 October 2013 · Reageer

De vierde inventarisatie van het LOCA stond in het teken van klachten omtrent seksuele intimidatie. Uit de inventarisatie blijkt dat de co- of masterraden een grote rol spelen bij het verstrekken van informatie over de meldingsprocedure. Zij verwijzen vaak door naar de aangewezen persoon om klachten van seksuele intimidatie af te handelen. Op alle faculteiten is dat de studieadviseur en/of vertrouwenspersoon. Nu seksuele intimidatie onder co-assistenten groots in de media is geweest, lijkt dit ook weer hot topic op de agenda van de co-raden. Alle faculteiten nemen momenteel maatregelen om seksuele intimidatie aan te pakken. Wil je weten hoe zij dat doen? Lees hier meer! Inventarisatie_2013_ 4.pdf (423 KB)


Create your future!

Door Steven Immenga op 09 September 2013 · Reageer

Welke specialisatie past het best bij mij? Wat kan ik nog meer met mijn opleiding naast dokter worden? Hoe combineer ik werk met privé? Wil ik mijn hele leven in Nederland blijven werken? Op 21 september organiseert Mastering Me in samenwerking met het LOCA een workshop voor co-assistenten die met dit soort vragen rondlopen.

Tijdens de workshops, Create Your Future genaamd, ga je met 10 tot 15 andere jonge artsen in een gemoedelijke sfeer een dag lang aan de slag. Onder begeleiding van ervaren trainers ontdek je wat jij nou echt belangrijk vindt voor jouw toekomst en hoe je dat in kan passen in de mogelijkheden die bestaan. De workshops bieden geen directe oplossing, je gaat niet naar huis met de juiste keuze voor een specialisatie, maar wel met handvatten om dingen aan te pakken en te onderzoeken.

De workshop is er voor en door jonge artsen die graag bewust en weloverwogen de juiste koers voor hun toekomst willen kiezen. Kijk voor meer informatie op de website van http://www.masteringme.nl/.

Datum workshop: 21-09-2013
Tijd: 10.00 – 18.00
Locatie: Utrecht
Prijs: 1 persoon: €25 (gratis als je een artikel schrijft)
2 personen: 2e persoon 50% korting
3 personen: 3e persoon gratis
Inclusief lunch en borrel.

Inschrijfgeld terug: schrijf na afloop van de workshop een artikel voor de wikimedica website en krijg je inschrijfgeld volledig terug!

Klik hier om je in te schrijven

Of stuur een mail naar voorzitter@masteringme.nl om je met meerdere personen in te schrijven.


Stichting LOCA zoekt bestuur 2014!

Door Steven Immenga op 02 September 2013 · Reageer

Het bestuur van stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) is op zoek naar een nieuw bestuur voor het kalenderjaar 2014!

Het LOCA is een overkoepelende belangenorganisatie voor co-assistenten waarin vertegenwoordigers van alle acht Nederlandse medische faculteiten zitting hebben. Het dagelijkse bestuur van het LOCA bestaat uit zes coassistenten van verschillende faculteiten.

Het doel van het LOCA is om de krachten van co-assistenten te bundelen, zodat problemen die bij meerdere faculteiten spelen aangepakt kunnen worden. Op die manier streeft het LOCA ernaar om de kwaliteit van de Master geneeskunde te optimaliseren. Ook werkt het LOCA samen met andere landelijke organisaties waarin geneeskundestudenten vertegenwoordigd worden, zoals het KNMG-SP en LMSO.

Zaken waar het LOCA bestuur zich o.a. mee bezig houdt:
- Co-assistenten informeren over de politieke ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs;
- De jaarlijke enquête over 'Kostenbewustzijn'.
- Hulp bieden bij het afstuderen en de overgang naar arts-assistent
- Aandacht vragen voor stagevergoedingen zoals bij de CAO huisartsengeneeskunde;
- Seksuele intimidatie binnen de opleiding;
- Deelname aan de werkgroepen 'Project Dedicated Schakeljaar' en 'Farmacotherapie Eindtoets';

Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde en sociale coassistent en wil jij je bezig houden met bovengenoemde en andere geneeskunde gerelateerde zaken? Dan is het LOCA bestuur iets voor jou!

Geïnteresseerd? Wij ontvangen ontvangen je motivatiebrief en CV graag voor 6 oktober 2013! Deze kan gestuurd worden naar info@loca.nu. De sollicitaties zullen op 12 oktober plaatsvinden.

 Het LOCA bestuur 2013


Prijzen landelijke enquête 'Kostenbewustzijn'.

Door Steven Immenga op 20 August 2013 · Reageer

De winnaars van de prijzen voor het invullen van de enquête zijn bekend.

De Ipad Mini is gewonnen door Marleen Hems. De boekenbonnen gaan naar Berrie Meijer, Edmee Drooger, Selma Cazemier, Rosanne Van der Roest en Koen Zuidweg. Van harte gefeliciteerd met jullie prijzen.

De correcte kosten van de zorgproducten staat inmiddels online. De overige resultaten komen binnenkort op de website.

Het LOCA bedankt alle respondenten hartelijk voor het invullen van de landelijke enquête!


Create your future!

Door Steven Immenga op 14 July 2013 · Reageer

Welke specialisatie past het best bij mij? Wat kan ik nog meer met mijn opleiding naast dokter worden? Hoe combineer ik werk met privé? Wil ik mijn hele leven in Nederland blijven werken? Op 21 september organiseert Mastering Me in samenwerking met het LOCA een workshop voor co-assistenten die met dit soort vragen rondlopen.

Tijdens de workshops, Create Your Future genaamd, ga je met 10 tot 15 andere jonge artsen in een gemoedelijke sfeer een dag lang aan de slag. Onder begeleiding van ervaren trainers ontdek je wat jij nou echt belangrijk vindt voor jouw toekomst en hoe je dat in kan passen in de mogelijkheden die bestaan. De workshops bieden geen directe oplossing, je gaat niet naar huis met de juiste keuze voor een specialisatie, maar wel met handvatten om dingen aan te pakken en te onderzoeken.

De workshop is er voor en door jonge artsen die graag bewust en weloverwogen de juiste koers voor hun toekomst willen kiezen. Kijk voor meer informatie op de website van Mastering Me.

Datum workshop: 21-09-2013
Tijd: 10.00 – 18.00
Locatie: Utrecht
Prijs: 1 persoon: €25 (gratis als je een artikel schrijft)
       2 personen: 2e persoon 50% korting 
       3 personen: 3e persoon gratis
            Inclusief lunch en borrel.

Inschrijfgeld terug: schrijf na afloop van de workshop een artikel voor de wikimedica website en krijg je inschrijfgeld volledig terug!

Klik hier om je in te schrijven

Of stuur een mail naar voorzitter@masteringme.nl om je met meerdere personen in te schrijven.


Inventarisatie: semi-arts stage/oudste coschap en differentiatiejaar

Door Steven Immenga op 14 July 2013 · Reageer

Op alle geneeskundefaculteiten wordt in het laatste jaar van de studie een oudste coschap of semi arts stage gedaan. Tijdens deze stage krijgt de student meer verantwoordelijkheden dan tijdens de reguliere co-schappen en wordt de stap naar het arts-assistentschap gemaakt. Hier volgt een overzicht van hoe dit op de faculteiten geregeld is. Op dit moment zijn er echter plannen om het laatste jaar van de studie anders in te delen. Hierbij wordt gedacht aan een schakeljaar waarin studenten kiezen voor een uitstroom- richting om zo meer de diepte in kunnen gaan. Daarnaast zal dit mogelijk beter aansluiten op de medische vervolg- opleiding.

Lees hier de volledige inventarisatie: Inventarisatie_2013_3.pdf (85 KB)


Landelijke enquête is gesloten

Door Steven Immenga op 13 July 2013 · Reageer

De landelijke enquête van het LOCA over kostenbewustzijn is inmiddels gesloten. Aan de meer dan 1200 co-assistenten die hem hebben ingevuld: hartelijk bedankt. De winnaars van de prijzen krijgen een email. Omdat wij veel vragen kregen over de kosten van zorgproducten die in enquête geschat moesten worden staan hieronder de werkelijke kosten. De enquête zal onder andere gebruikt worden voor presentaties aan de decanen van de medische faculteiten, op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs en het Landelijk Medisch Studenten Overleg. En zullen natuurlijk te vinden zijn op deze site.

 Zorgproducten Kosten
(euro’s) 
Bron
10 uur fysiotherapie voor een laag lumbale hernia   663.8 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Bloedbepaling: Hb, Ht, erythrocyten, leukocyten en trombocyten (opgetelde      kosten)   1.82 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Bloedkweek op standaard pathogenen (aeroob en anaeroob)                                       31.31 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
CT-hersenen en schedel zonder contrast   198.04 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Echo van de buikorganen   75.64 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Eén eenheid erythrocyten (packed cells) voor bloedtransfusie   211  Sanquin Bloedvoorziening
Intercollegiaal consult interne geneeskunde   62.30 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
MRI thorax(wand), mamma en mediastinum    215.52 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Opname intensive care met volledige beademing in een academisch ziekenhuis, per dag   2585.43 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Pantoprazol (maagzuurremmer) tablet 40 mg duurste variant (merkmiddel), 30 stuks.   8.93 Medicijnkosten.nl
Pantoprazol (maagzuurremmer) tablet 40 mg goedkoopste variant (generiek), 30 stuks.   0.83 Medicijnkosten.nl
X-thorax   52.08 NZA* - Tarieventabel DBC zorgproducten en overige producten v20121123
Macro-economische vragen  Juiste getallen Bron                                                    

Hoeveel euro denk jij dat er in Nederland in 2011in totaal is uitgegeven aan zorg?

89.712.000 euro Centraal Bureau voor de Statistiek                                                                                                     
Hoeveel procent denk jij dat de totale zorguitgaven in Nederland zijn gegroeid in tien jaar (2001 – 2011)?   71% Centraal Bureau voor de Statistiek 

NZA*: Nederlandse Zorg Autoriteit

 


Enquete

Door Steven Immenga op 12 May 2013 · Reageer

Landelijke enquête van het LOCA - Beoordeling van Coassistenten

Jaarlijks houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten van Nederland. Met deze enquête wil het LOCA inzicht vergaren in de totstandkoming van de beoordeling van coassistenten. Hiermee willen we uiteindelijk aanbevelingen kunnen doen hoe de beoordeling van coassistenten landelijk verbeterd kan worden. Input vanuit jouw ervaring als coassistant is daarbij essentieel.De resultaten worden onder andere op nationale onderwijsgerichte congressen gepresenteerd en aan de decanen van de medische faculteiten.

De enquete bestaat uit maximaal 40 vragen, waarvan het merendeel multiple choice. 
Het invullen van de enquête kost maximaal 10 minuten.

De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Onder de deelnemers worden een aantal mooie prijzen verloot, waaronder een iPad mini.

Bij voorbaat dank en succes!

Klik hier om de enquete in te vullen (10 min.) en maak kans een Ipad Mini voor in je doktersjas en andere mooie prijzen!


Inventarisatie: dienstcompensatie

Door Steven Immenga op 01 May 2013 · Reageer

Tijdens de coschappen wordt er meestal van de coassistent verlangt dat deze diensten meeloopt. Dit is immers een goede voorbereiding op je latere carrière als arts. Doorgaans worden deze diensten ook als zeer leerzaam ervaren. Op de faculteiten moeten echter regels bekend zijn over het aantal uren en diensten welke een coassistent maximaal kan worden verplicht te draaien. Deze regels kunnen worden afgeleid van de landelijke richtlijnen. Het LOCA heeft met deze inventarisatie in beeld proberen te brengen in hoeverre de regels te vinden zijn voor de coassistenten en hoe de faculteiten zich aan deze regels houden.

Lees hier de volledige inventarisatie: Inventarisatie_2013_2.pdf (152 KB)

 


LOCA op het NCC

Door Steven Immenga op 14 April 2013 · Reageer

Afgelopen weekend was de vierde editie van het Nationaal Coassistenten Congres te Egmond aan Zee. Het congres was een groot succes en ruim 600 coassistenten uit alle uithoeken van Nederland waren naar Egmond aan Zee gekomen voor goede plenaire voordrachten, interessante lezingen en nuttige workshops. Dit alles werd afgewisseld met momenten van ontspanning zoals een wijnproeverij, borrels en een geweldig feest. Ook werd er genoten van de eerste lentezon op het strand.

Het LOCA was het gehele weekend aanwezig en stond zondag 14 april met een informatiestand het LOCA te promoten. Hierbij konden alle aanwezigen informatie krijgen over het LOCA en alvast de landelijke enquête invullen. Daarnaast konden alle aanwezigen meedoen aan de fantastische LOCA actie en zo een mooie LOCA-fixed-gear-fiets winnen.

De gelukkige winnaar van deze ‘fixie’ is Elsbeth de Vries. Gefeliciteerd!

 


Landelijke enquête van het LOCA - Kostenbewustzijn in de zorg

Door Steven Immenga op 12 April 2013 · Reageer

Jaarlijks houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten van Nederland. Met de enquête brengen we mogelijkheden voor verbetering in het onderwijs in kaart. Het onderwerp dit jaar: kostenbewustzijn in de zorg. De resultaten worden onder andere op nationale onderwijsgerichte congressen gepresenteerd en aan de decanen van de medische faculteiten.

Klik hier om de enquete in te vullen (10 min.) en maak kans op een van de vijf boekenbonnen of een Ipad Mini voor in je doktersjas!


De nieuwe website van het LOCA online!

Door Steven Immenga op 28 March 2013 · Reageer

Eindelijk is onze volledig vernieuwde website online. Een strakkere vormgeving, verbeterde navigatie en verschillende oude en nieuwe features. Wellicht ben je benieuwd wat jouw rechten zijn als coassistent? Of wil je weten wat je allemaal moet regelen voor als je gaat afstuderen? Misschien wil je weten wanneer er een interessant congres of cursus wordt gehouden? Dit is allemaal te vinden in de agenda op deze website.

Daarnaast houdt het LOCA elke zes weken een inventarisatie onder vertegenwoordigers van de acht landelijke medische faculteiten, met een interessant onderwerp voor coassistenten. De inventarisaties en andere nuttige informatie zal op de website geplaatst worden.

Via het vertrouwde adres http://www.loca.nu probeert het bestuur de coassistenten in Nederland zo goed mogelijk op de hoogte te houden over ontwikkelingen op het gebied van politiek en medisch onderwijs. De beschikbare content zal de komende tijd nog sterk worden uitgebreid.

Blijf de site dus goed in de gaten houden!