Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Richtlijn voor de positie van de co-assistent

In Handig voor de coassistent

In 2000 werd er door de werkgroep “Regeling positie co-assistenten”, waarin het LOCA vertegenwoordigd werd, een regeling opgesteld voor de positie van de coassistent. Deze regeling leverde een landelijke richtlijn op, die werd goedgekeurd door het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW). In 2009 werd de richtlijn herzien.

De richtlijnen zijn bedoeld ter bescherming van de co-assistenten én ter uniformering van regels die per faculteit gelden. Iedere faculteit maakt een eigen 'Regeling betreffende de positie van co-assistenten', waarbij de landelijke richtlijn als handvat dient. Hierin staan diverse wettelijke bepalingen waaraan universiteiten zich dienen te houden, waaronder die van de WHW (wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), de wet BIG en het Arbeidstijdenbesluit

Lees, voor meer informatie, de richtlijn.

Bijlage: Richtlijnen_regeling_positie_studenten_geneeskunde_in_de_klinische_praktijk.doc (172 KB)

Iedere faculteit dient de 'regeling betreffende de positie van de co-assistent'  op een toegankelijke, voor co-assistenten gemakkelijk vindbare locatie aan te bieden.  Gezien dit in de praktijk niet op voor ieder UMC het geval is, bieden wij hier de faculteit-specifieke regelingen aan.